Reguły prowadzenia list oczekujących przez świadczeniodawcę

Świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia. 

Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, a więc umieszczanie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy. 
Pacjenci objęci leczeniem (kontynuacja leczenia) nie są umieszczani na listach oczekujących. 

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Kwalifikacja według kategorii medycznych
Na listach oczekujących umieszczani są świadczeniobiorcy zaliczani do kategorii medycznych przypadek pilny oraz przypadek stabilny. Określona dla świadczeniobiorcy kategoria medyczna ma wpływ na termin realizacji świadczenia opieki zdrowotnej.

Umieszczenie świadczeniobiorcy na liście oczekujących, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, następuje zgodnie z poniższymi kryteriami medycznymi opartymi na aktualnej wiedzy medycznej: 

– stanem zdrowia świadczeniobiorcy; 

– rokowaniami co do dalszego przebiegu choroby; 

– chorobami współistniejącymi mającymi wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie; 

– zagrożeniem wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. 


Konieczne jest ustalenie przez świadczeniodawcę grup priorytetów przy kwalifikowaniu do odpowiednich kategorii medycznych. Priorytety powinny uwzględniać: 

– skierowania z adnotacją „Pilne” i „Cito”; 

– pogorszenie stanu zdrowia w trakcie oczekiwania na termin udzielenia świadczenia; 

– konieczność wykonania świadczenia, od którego uzależnione jest wykonanie innego, pilnego świadczenia; 

– rozpoznanie choroby wskazujące na konieczność pilnego wdrożenia leczenia lub wykonania badania diagnostycznego. 

Wpisywanie świadczeniobiorców na listy oczekujących
Wpisanie pacjenta na listę oczekujących następuje w dniu zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy.

Świadczenia udzielane pacjentom wpisanym na listy oczekujących stanowią tylko część udzielanych świadczeń. Świadczeniodawca udziela ponadto świadczeń w trybie nagłym oraz w trybie leczenia planowego, co należy uwzględnić przy określaniu terminu udzielenia świadczenia.

Zgłoszenia osobiste – pacjent podczas rejestracji powinien podać imię i nazwisko, pesel adres zamieszkania, telefon kontaktowy, kod dostępu do  skierowania

Zgłoszenia telefoniczne – pacjent podczas rejestracji powinien podać imię i nazwisko, pesel adres zamieszkania, telefon kontaktowy, kod dostępu do skierowania.

Zgłoszenia email – pacjent podczas rejestracji powinien podać imię i nazwisko, pesel adres zamieszkania, telefon kontaktowy, kod dostępu do skierowania

Obowiązki ciążące na świadczeniobiorcach
W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca na podstawie jednego skierowania może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Świadczeniobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić świadczeniodawcę, że nie może stawić się u niego w wyznaczonym terminie oraz o rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej.

Zmiany terminu udzielenia świadczenia

A. Zmiany terminu z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy
W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie świadczeniobiorców podając nowy termin oraz przyczynę zmiany. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy.

B. Zmiana terminu z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy
Jeżeli pacjent odwoła wizytę, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić u świadczeniodawcy z powodów osobistych (np. urlop, pobyt w sanatorium) lub medycznych (np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień wieku dziecięcego itp.), należy dokonać zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia oraz podać przyczynę tej zmiany.

Skreślenie z listy oczekujących
W przypadku, kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy. Osoba dokonująca skreślenia odnotowuje na liście datę i przyczynę skreślenia. Skreślenia dokonuje się również na wniosek świadczeniobiorcy.

Ważne: 

  1. Na listę oczekujących wpisuje się tylko osoby, które rozpoczynają proces leczenia, tj. czekające na pierwszą wizytę. 
  2. Zerowa liczba pacjentów na liście oczekujących oznacza, że świadczeniodawca może przyjąć pacjenta w dniu zgłoszenia. 
  3. Można zapisać się tylko na jedną listę oczekujących u tylko jednego świadczeniodawcy.

Internetowy serwis NFZ pozwala obecnie na wyszukanie informacji o liczbie osób oczekujących i średnich rzeczywistych czasach oczekiwania, w podziale na kategorie medyczne: „przypadki pilne” i „przypadki stabilne”, do komórek organizacyjnych (oddziały,
poradnie) oraz na procedury medyczne.

http://kolejki.nfz.gov.pl/ 

Dbamy o Twoje zdrowie

masz pytania?

Nasi wykwalifikowani specjaliści są zawsze gotowi, aby sprostać najwyższym wymaganiom i zapewnić pełen profesjonalizm i opiekę na każdym etapie leczenia.