Rejestracja pacjentów w kolejce oczekujących 

 • Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1: Dokonanie przez świadczeniodawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3, jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej.
    •  ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy;
    •  informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu; 
 • Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.
 • Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
 • Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.
 • W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.

Wobec powyższych zapisów ustawowych, każdy pierwszorazowy pacjent zgłaszający się ze skierowaniem lub w przypadkach wynikających z art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych musi zostać wpisany do kolejki oczekujących na świadczenie w dniu, w którym zgłosił się do placówki.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • Pacjenci w stanie nagłym,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Kombatanci,
 • osoby represjonowane,
 • uprawnieni żołnierze pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.