Aby zarejestrować się w poradni pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty. Jeżeli czas oczekiwania przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących, poradnia może wskazać termin z dokładnością do tygodnia. W takim przypadku o dokładnej dacie przyjęcia pacjent powinien zostać poinformowany nie później, niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia.

W przypadku nieobecności lekarza pacjenta powinien zostać też poinformowany o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie.

W punkcie rejestracji, poza możliwością zapisania się do lekarza, można  uzyskać również kompletną informację dotyczącą:

 • świadczeń dostępnych w placówce,
 • czasu oczekiwania,
 • form i terminów zapisu do lekarza,
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia,
 • wyników badań niezbędnych podczas wizyty,
 • miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych (USG, RTG, badań laboratoryjnych lub innych),
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
 • organizacji pracy przychodni.

Wizyta domowa lekarza specjalisty

W wyjątkowych sytuacjach (brak możliwości dowiezienia pacjenta do przychodni) po uzgodnieniu z lekarzem i Rejestracją może umówić wizytę domową lekarza specjalisty. Jednak ze względu na szczególny charakter oraz wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego do postawienia właściwej diagnozy lekarz może odmówić wizyty domowej.

Skierowanie

 
Należy pamiętać również, iż skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta.

Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

Na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, oraz opiekę długoterminową skierowanie może wystawić lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.

Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również takiego specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania, np. okulisty czy ginekologa.
 
Na badania diagnostyczne kosztochłonne (takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny) ? skierować może lekarz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym także lekarz POZ, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania w przypadkach uzasadnionych medycznie.
 
Skierowanie na leczenie szpitalne może natomiast wystawić każdy lekarz, nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne tak długo, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.
 
Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 12 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia.
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.