• Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Inwalidzi wojenni;
 • Inwalidzi wojskowi;
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • Osoby represjonowane;
 • Kombatanci;
 • ?Zasłużeni honorowi dawcy krwi?;
 • ?Zasłużeni dawcy przeszczepu?; 
 • Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH, KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH ORAZ CYWILNYCH NIEWIDOMYCH OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH

I. Korzystanie ze świadczeń medycznych poza kolejnością

     Jeśli są Państwo inwalidami wojennymi, wojskowymi lub kombatantami mają Państwo prawo  do świadczeń poza kolejnością w aptekach oraz placówkach medycznych każdego typu

     Z racji należnych Państwu uprawnień placówka medyczna nie może umieścić Państwa na liście kolejkowej lecz powinna zapewnić  udzielenie świadczenia w możliwie najkrótszym czasie.

II. Korzystanie ze świadczeń bez skierowania

     Jako inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają Państwo prawo korzystać z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu - bez skierowania.

III. Bezpłatne zaopatrzenie w leki

     Inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz".
     Inwalidom wojskowym, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi  oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte ministerialnymi wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w przepisach.
     Receptę na bezpłatne leki może wystawić Państwu uprawniony lekarz - na podstawie dokumentu potwierdzającego Państwa uprawnienia.

IV. Bezpłatne i poza kolejnością zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

     Jeśli jesteście Państwo inwalidami wojennymi, wojskowymi, cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych lub osobami represjonowanymi posiadacie Państwo uprawnienia do otrzymania bezpłatnie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ?  na podstawie zlecenia lekarza.

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648) 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA/
WETERANÓW POSZKODOWANYCH W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. Bezpłatna pomoc psychologiczna udzielana poza kolejnością 

 • Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny
 • Weteran-funkcjonariusz lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz oraz najbliżsi członkowie jego 
 • Weteran-funkcjonariusz ABW lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW oraz najbliżsi członkowie jego rodziny

II. Dom Weterana poza kolejnością

 • Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa mają prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana;
 • W uzasadnionych przypadkach do Domu Weterana może być skierowany weteran poszkodowany, na podstawie opinii konsultanta ochrony zdrowia.

III. Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Weteran poszkodowany korzysta poza kolejnością:

ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa innych niż wymienione wyżej (uprawnienie do bezterminowego czasu trwania leczenia)

IV. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane bez skierowania

Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane bez skierowania.

V. Bezpłatne zaopatrzenie w leki 

Weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem ujętym w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

VI. Bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne

Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych - zgodnie z wykazem określanym przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia.

VII. Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej

Weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa świadczenia opieki zdrowotnej nie zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu.

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203)