Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana po uzyskaniu pozytywnej decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej, na podstawie pisemnego wniosku przesłanego/złożonego w Placówce, gdzie prowadzona jest dokumentacja pacjenta :

 • NZOZ Serce Sercu, 32-031 Mogilany, ul. Rynek 4 (z dopiskiem: DOKUMENTACJA)
 • NZOZ Serce Sercu, 32-020 Wieliczka, ul. Leśna 1A (z dopiskiem DOKUMENTACJA)"

UWAGA!

Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest do 14 dni od daty złożenia wniosku! Wniosek można pobrać w każdym punkcie rejestracji placówek NZOZ SERCE SERCU, lub do pobrania kliknij tutaj

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne;
 • poprzez sporządzenie jej kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

 • jedna strona kopii ? 0,50 zł,
 • kopia na nośniku elektronicznym ? 6,50 zł.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417