Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym powszechnie RODO - uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ Serce Sercu sp. c. z siedzibą przy ul. Rynek 4, 32-031 Mogilany.
  2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa - w ramach realizacji przez nas obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej akty wykonawcze) - jak i prawnie uzasadniony interes administratora.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak również w naszych placówkach, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim;

- realizacja praw pacjenta, np. odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w których upoważniane są inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia;

  1. Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
  2. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, jak również nie będą one przekazywane do państwa trzeciego.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, poprawiania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania w każdym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych. W każdym momencie przysługuje także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych..
  4. Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) jest p. Katarzyna Słonczyńska   Jest to  osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z nimi. Z inspektorem można się kontaktować telefonicznie na numer: 535 535 952