W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r, poz. 1138) wprowadzającej wymóg posiadania od 01.01.2015 r. skierowań do poradni okulistycznej i dermatologicznej, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 17 ww. ustawy ?Osobom wpisanym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego?.

W świetle powyższego,osobom, które zostaną zapisane w roku 2014 na poradę w przyszłym roku do poradni okulistycznej lub dermatologicznej oraz pacjentom, którzy kontynuują leczenie, świadczenia są udzielane bez skierowania.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Wymóg posiadania skierowań do ww. poradni kierowany jest do osób, które wpisane będą na listę oczekujących jako Pacjent pierwszorazowy lub Pacjent, u którego proces leczenia został zakończony decyzją lekarza specjalisty (prowadzącego) począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.